Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH - BÀI HÁT MỪNG ( 14 )


...Đến cùng Chúa thì ban ân,nhờ cậy Chúa vi ân buu bôi(?) lòng thành, Chúa thương khắp muôn dân,

Đức Chúa Christ chịu rước người lổi,bây giờ lòng tôi không có giận,

Khi trước tôi phạm luật hằng ngày,nhờ Ngài thương rửa sạch nợ trần,

Cho lòng tôi theo luật vui thay,Đức Chúa Christ chịu rước người lổi,cùng rước tôi cho phước đời đời,

Tôi sạch sẻ vì nhờ Chúa tôi,tôi cùng Ngài sẽ lên trên Trời

BÀI HÁT MỪNG

Tôi phải ngợi khen danh Chúa sáng trưng,

Ngài hết lòng đều(điều) độ nhân dân,ai được cứu nhờ ơn của Chúa

Hâu cho ngươi hêt biet chon thân (?)

HÁT LẠI: Tôi phải ngày ngày ngợi khen Chúa,tôi phải ngày ngày ngợi khen Chúa

Tôi phải ngày ngày ngợi khen danh Chúa,đời đời cho đến đời đời

Linh hồn tôi được cuu tha vân du(?)thì tôi thờ Chúa lâu giài(dài)

Tôi hết lòng tinh(tin)Chúa Jesus,hồn tôi được lên thiên đài

Thánh linh của Chúa ban cho muôn dân,cho tôi được nhờ

Sức thần khiến tôi vui mừng cùng đi với Chúa

Ngài đem tôi đến chốn hồng ân

BÀI HÁT MỪNG

Tôi nghe tiếng Chúa,tôi vui mừng hoài

Kêu tôi đến Ngài,nhờ nơi huyết Chúa chảy ra

Lấy mà rửa sạch lòng xấu xa

HÁT LẠI: Là tiếng Chúa kêu tôi đến Ngài,tôi xin đến cùng Ngài,

Nhờ nơi huyết bên hông của Chúa,lấy mà rửa sạch lòng trần ai

Dẩu tôi có yếu đuối hèn hạ,Ngài thương ban dạ thông minh

Bỏ sự hung dữ,bỏ đều(điều)cạnh tranh,cho đến thanh khiết hiền lành

Chúa Jesus kêu tôi đến Ngài,dạy đức tính phải ráng dồi mài

Sự trông cậy bình yên cầu nguyện,mai ở dât(đời) sau được lên Thiên đài

BÀI HÁT MỪNG:

Chúa Jesus thuộc về tôi,tôi biết rỏ ràng,

Tôi được hưởng trước sự vinh hiển trên thiên đàng,

Về sự rổi linh hồn tôi an(?)gia tài,

Rửa sạch bởi huyết sanh bởi Thánh linh Ngài,

HÁT LẠI: Nầy là bài hát hay nầy sự tích tôi ngợi khen của Chúa tôi ca ngày(ngợi) không thôi,

Nầy là bài hát hay nầy sự tích tôi ngơi khen của Chúa tôi ca ngày không thôi.

Sự phục hồi trọn vẹn lòng tôi vui sướng,trông thấy sự hiện đến mà tôi sẽ được hưỡng

Thiên sứ giáng xuống đất đem từ trên Trời

Tiếng dôi sự thương xót,tiêng thân mọi sự phúc,tôi trọn vẹn lòng tôi được yên,

Tôi trông cuu(cậy)Chúa, tôi chắc được phúc lành liên,

Tôi thức mà đợi cho trông trên Trời,lòng tôi được đầy sự hiền lành của Chúa,

BÀI HÁT MỪNG:

Hãy lại theo cuu(?)Chúa chẵng nên đến trể'

Ở trong sách Thánh đả kể ra thành lệ,

Hôm nay cuu(?)Chúa ở giữa chúng ta cả thể tiếng yêu kêu tôi đến Ngài

Vui thay,vui thay

HÁT LẠI: Ban ta dêu nhon lai(?)khi lòng được sạch đời đời

..............

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét