Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 5 )


...ai nghĩ đến,thương người ta biết trong cái xác thịt,chớ có ai mà biết trong linh hồn bao giờ,cái xác thịt hư mất,linh hồn hãy còn đời đời,còn trong việc cưới gả,thì không cần là đạo nào,miễng(miễn) là hai bên cha mẹ bằng lòng,hai trẻ ưng thuận thương yêu nhau,ấy là Trời đả định,thì cưới gả được chứ chẵng cần đạo nào,chúng mình rước dâu về nhà mình,thì mình là cha phải quì giữa,hai vợ chồng trẻ phải quì hai bên,rồi mình phải cầu Đức Chúa Trời xin ngày(ngài)ban phước cho đôi trẻ,bài cầu nguyện như vầy:

Trà Vinh tỉnh,Trà Nhiêu tổng,Long Đức xã.Đệ tử là Tạ Trung......xin nhơn danh Đức Chúa Jesus mà cầu nguyện,lời cầu nguyện xin thấu đến cửu trùng Thiên Chúa,Chúa ôi nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm mậu thình(thìn),con trai tôi là Tạ Trung.....cưới con gái của Dương tấn Tài,tên là Dương thị Liểu,hai họ kết duyên cang lệ cùng nhau xin Chúa ban phước cho đôi trẻ,chồng biết yêu thương vợ,vợ biết trọng chồng,hoà thuận vui vẻ cùng nhau cho đến ngày trăm tuổi. AMEN

Rồi việc cầu nguyện đả tất lể cưới,rồi biểu một người giắt vợ nó đến trước mặt cha mẹ,cúi đầu tạ ơn cha mẹ rồi giắt chỉ ông bà cô bác anh chị,chỉ từ người vợ chồng nó cũng cúi đầu từ người mà tạ công người rồi đải ăn là xong tiệc cưới.

Còn việc vợ chồng bầu bạn thì phải thuận hoà vui vẻ cùng nhau là đủ,cha chẵng được ỷ quyền cha mà hiếp con,con cũng chẵng được ỷ quyền con mà hiếp cha,chồng chẵng được ỷ quyền chồng mà hiếp vợ,vợ cũng đừng ỷ quyền vợ mà hiếp chồng,phải thuận hoà vui vẻ thương yêu nhau,làm cho vui lòng nhau,kính trong nhau giúp đở nhau,chẳng nên làm như đạo Nho ta lúc trước,cha biểu con chết phải chết,chồng là vua vợ là tôi,trai năm thê bảy thiếp,gái chính chiên(chuyên) một chồng,đạo Nho nói như vậy có công bình chăng?hảy bỏ đi đừng tiết(tiếc),đạo Trời cứ một vợ một chồng không được phép năm thê bảy thiếp.

Còn ngày Tết của mình cũng mua đồ ăn chơi ba ngày,chớ chẵng cúng kiến chi hết,ngày mùng một Tết phải thăm viếng,quét dọn phần mộ cho sạch sẽ,mổi một năm phải thăm viếng ít là ba lần được càng nhiều càng tốt

Đạo Trời phân ba ngôi là Đức Chúa Cha,Đức Chúa jesus,và Đức Thánh Linh,đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành đều nói ba ngôi hiệp lại,là một Chúa.Tía thì không tính như vậy,tía tưởng cho ba ngôi là ba ông,vì lời Chúa jesus ngài là con,ngài chỉ cho môn đệ ngài rằng Đức Chúa Cha ở trên trời,và thường khi ngài lên núi cầu nguyện với Đức Chúa Cha,ấy là cha con , là ba ông,khi ngài về trời,ngài nói với môn đồ ngài rằng,tao về trời tao sẽ sai Đức Thánh Linh xuống mà yên uổi(ủi)bây,đó có phải rỏ ràng là ba ông chăng,mấy con ôi hể mình là đạo Chúa Jesus thì mình cứ tinh(tin) lời của Chúa Jesusthì phải,ai tinh mặc tình người ta,theo ý tía tưởng Chúa Jesus cũng là ông trời ,mà ông trời con,Đức Chúa Trời thương yêu thế gian,nên ngài mới sai Chúa Jesus gián thế để mà chỉ đường ngay lẻ chánh cho mình và chỉ cách làm cho rỗi linh hồn,ngài nói rằng ta là cái cửa,hể ai gỏ ta sẻ mở cho,ta là đường đi đến thiên đường,không theo ta thì không có đường nào khác mà đi lên được,ta là sự sáng,ai không nghe lời ta là chẵng sáng,ngài lại nói ta là gốcnho,các người là nhánh nho,hể nhánh nào dính diếu với gốc thì sai hoa nhiều trái,nhánh nào không dính vào gốc thì phải khô héo chẳng sai,ai vào đạo ngài không tốn tiền bạc chi hết,mà cũng chẳng thờ cúng như mấy đạo khác,hể mình muốn xin một việc chi thì cứ thành tâm cầu nguyện,thì ngài sẻ ban cho,mà phải thiên nguyện mới được,đạo Trời buộc kẻ giử đạo phải cầu nguyện mổi ngày ba lần,sớm mai một bài,trưa một bài,tối một bài,ai muốn việc chi cầu xin ngài,thì cứ tỏ việc mình xin mà cầu nguyện,chớ chẵng có bài bản chi hết,đạo Trời có mười điều răng(răn)......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét