Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 13 )


...Chúa Jesus là con Đức Chúa Maria,xin yêu mến chúng tôi,

Đức Chúa Jesus là nguồn cội sự bình yên,xin diêu(dìu) dắt chúng tôi

Chúa Kirisito là Chú thật chúng tôi,xin cho húng tôi ân đầy nơi ngài

Chúa Jesus là mặt trời soi sáng đường công chánh,xin tha tội chúng tôi,

Chúa Jesus là đứng(đấng) chăn chiên lành,xin điểm hoá chúng tôi,

Chúa Kirisito là cha kẻ biết ăn năng hiền lành,xin ban sự bình yên cho chúng tôi,

Chúa Jesus hằng có lòng lành xin sai dắt chúng tôi,

Chúa Kirisito hằng có lòng lành xin gìn giử chúng tôi,

Xin Chúa Kirisisto chửa chúng tôi,kẻo chúng tôi phạm tội lổi,

Xin Chúa Jesus chửa chúng tôi,kẻo phải chước ma quỷ cám giổ(dổ)

Xin Chúa Kirisito chửa chúng tôi,kẻo phải con Đức Chúa Cha giận,

Xin Chúa Jesus sửa đổi lòng chúng tôi,kẻo sa mê sao tài khí tựu

Chúa Jesus giáng thế làm người,chịu mọi đàng khổ sở,xin cứu độ chúng tôi,

Chúa Jesus chuộc tội cứu thế,xin nhậm lời cầu nguyện chúng tôi,

Chúa Jesus chuộc tội cứu thế,xin thương xót chúng tôi

AMEN

CẦU NGUYỆN RỒI PHẢI HÁT MỘT BÀI THƠ THÁNH:

Chúa Jesus cíu(cứu)rước người lổi,

Ban bố ân đức cho nhân dân

Ai bỏ đường trời theo đường dối

Ai yếu đuối thường lại vấp chân

HÁT LẠI :( Hái tinh(tin) lành và hát đều sáng,Đức Chúa Christ cứu rước người lổi

( Làm cho muôn dân hiểu rỏ ràng,Đưa Chúa Christ cứu rước người lổi.....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét