Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

BÀI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JESUS ( 10 )

Cha chúng tôi ngự trên mấy từng trời,

Chúng con nguyện cho danh cha sẽ sáng,

Chúng tôi nguyện cho nước cha lang(lan)khắp thế gian,

Chúng tôi nguyện cho dưới đất cùng

Trên trời đều hân hoan làm theo ý cha muốn,

Xin cho chúng tôi hằng ngày dùng đủ

Xin tha tội lổi cho chúng tôi,

Chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội cùng chúng tôi,

Xin chớ để chúng tôi bị cám giổ(dổ)

Xin cứu chúng tôi khỏi đều(điều)ác,vì nước quyền vinh hiển thuộc về cha đời đời.AMEN

BÀI CẦU NGUYỆN BUỔI SỚM MAI:

Ngày 1 tháng 2 năm mậu thìn,tỉnh Trà vinh,tổng Trà Nhiêu,làng Long Đức,đệ tử Tạ Trung........xin nhơn danh Chúa Jesus mà cầu nguyện,xin thấu đến cửu trùng thiên,Chúa ôi,con đội ơn Chúa đả bang(ban)Chúa Jesus cho loài người,để làm nguồn tinh tuý đạo Trời,tôi tiệm(tận)tâm nguyên cứu về đạo Chúa,nên phải ca tụng về đức tàn(tài)trí tàn(toàn)năng của ngài,nài xin Chúa gần cùng con mãi,gìn giử con trong mọi đều(điều),những là lòng lo miệng nói mình làm,kẻo sa chước cám giổ(dổ)mà không ham nguồn thành thiệt,xin Chúa phai(phân)phát trí năng , cho tôi có lòng anh kiệt ,hầu cho con biết phân biệt về đạo ngài,xin bang(ban)phước cho tôi mạnh giỏi hoài hoài và đủ trí đủ tài mà làm việc phải,nài xin Đức Thánh Linh ngự trong lòng con mãi,cứu con thoát miền khổ hai(ải),được lên cảnh thiên thai,deu ai nhon nhu ky(?),tôi chẵng giám(dám)sai,tôi lại giử thêm,hai là nhon cùng ngải(?),Chúa ôi,xin Chúa mở lòng hà hải,cho con thú tội ngay trước mặt ngài,vì ông bà cha mẹ tôi và tôi đều tróc(trót)dại,làm nhiều đều(điều) chẵng phải,phạm tội lổi rất nhiều,nay con ăn năng(năn) cái qua mà cầu siêu(xin),xin Chúa ân xá cho chúng tôi bao nhiêu đều(điều) tội lổi,lòng lành Chúa xin thương xót chúng tôi mà cứu rổi cho chúng tôi,cho chúng tôi tụ hội chốn thiên đình,Chúa Jesus ôi,xin ngài xót thương,trị tôi hết bịnh trong mình,tôi cảm tạ hồi sinh chi ngải,tôi chỉ nhờ cậy công lao ngài mãi mãi,nhờ huyết ngài mà giải cái nợ trần,xin chửa thay tánh tình cho con,cho văn vẻ cân phân,và đổi tinh thần cho trắng trong như tiết(tuyết)xin Chúa sắp đặt việc gia đạo con cho thanh khiết,hầu cho mọi việc được yên hoà,xin cho con cháu tôi theo đạo ngài,bỏ tánh xa ba(xa hoa),cho nó biết gần xa phải trái,cho nó biệt việc dị đoan mà hối cải,cho nó rỏ đường cao đại mà noi theo,cho nó đừng bỏ sang mà cũng chẵng phụ nghèo, cu duong muc lân theo dao thanh,hôt com chu ca nha con an mà manh(?),con lấy làm cám cảnh vô cùng,mấy lời con cầu xin tu thỉ chí chung(?),xin Chúa Jesus thương xót chúng tôi cùng,xin Chúa Cha mở lượng từ bi nhậm tấu.AMEN
Hể cầu nguyện rồi phải hát mừng một bài,hai bài chi đó.

KHI MÌNH CÓ BỊNH CẦU NGUYỆN VẮN TẮT NHƯ VẦY:

Đức Chúa Cha ngự trên chín từng trời,xin thương xót chúng tôi.Đức Chúa Jesus chuộc tội cứu thế,xin cứu độ chúng tôi,Đức Thánh Linh phổ hoá từ bi,xin điểm hoá chúng tôi.AMEN

BÀI CẦU NGUYỆN TRƯA:
( Trước cũng đọc năm,tháng,ngày như bài trước đó)
Chúa ôi,Chúa là đứng(đấng)toàn thiên toàn mỷ,nhơn ái vô cùng,xin Chúa dủ lòng thương xót chúng tôi mà thu dụng,xá tội lổi cho tôi cùng ông bà cha mẹ,tôi lạc đường lối từ lúc còn tuổi trẻ,nay......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét