Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

BÀI CẦU NGUYỆN TRƯA,TỐI ( 11 )


...Nay con hối đầu xin Chúa đổi gánh nhẹ cho dể đi,xin Chúa ban cho con hai đều(điều)là,cach vât cùng tri tri(?)hầu cho con biết rỏ đặng mà qui y theo đạo Thánh,xin Chúa ban cho con một cái đức tinh(tin)......(?)ngỏ cho con biết sửa mình lân(?)lên cành thiên thai,Chúa ôi con xin vào đạo ngài ai bao biệm mặc ai,xin Chúa thương xót cho con ngày hậu làm được rồi,nay con ăn năng sâm(sám) hối,con mở lòng ra xin Đức Chúa Cha đem sự thương yêu vào,diều(dìu)dắt con cho đến chốn thanh cao,làm cho lòng con biết khát khao đều(điều)lương thiện,Chúa ôi,con thấy người trần tục khổ mà thác vong tai biếng(biến)xin Chúa vớt cho con những chuyện nảo nề,kiếp phù sanh sống gởi thác về,cho con biết hối cải,đừng sa(đam)mê phú quí,xin đạo thánh linh điểm hoá cho con biết cùng suy cạn nghỉ,ngõ con tìm một đạo cho cao quí trên đời,xin Đức Thánh Linh soi dâu(dẩn) cho con biết so các đạo khắp nơi nơi,hầu cho con thấu rỏ đạo Trời là chí cao chí thiện,Chúa ôi,nay tôi thành tâm phát nguyện,con xin vào đạo ngài mà nhờ ân Đức Chúa Trời,dẫu cho vật đồi sau(sao) dời,con cũng nguyện đời đời làm cang bôn(?)xin Chúa ban phước cho cả nhà con yên ổn,trong gia đình con xin bốn đều vui,xin Chúa Jesus dủ lòng thương xót chúng tôi,xin Đức Chúa Cha mở lượng từ bi nhậm tấu.AMEN


BÀI CẦU NGUYỆN TỐI:

Trước cũng ngày tháng,tổng làng tên mình,xin nhơn danh Chúa Jesus mà cầu nguyện như bài cầu buổi sớm mai đó.

Chúa ôi,nay tôi cúi xin Đức Chúa Cha ngự trên chín tầng trời,cho danh Con được thành,nước Cha được đến,ý Cha được nên,ở dưới đất cùng trên trời đều làm theo ý Cha muốn,xin Cha cho tôi hằng ngày dùng đủ,xin tha tội lổi cho tôi,tôi cũng tha kẻ phạm tội cùng tôi,xin chớ để con bị cám giổ(dổ),xin cứu con khỏi đều(điều) ác,Chúa ôi,Chúa là một đứng(đấng) truoc co (có trước) thế giới,đả định cho loài người đạo Trời,xin dục lòng con giử đạo cách trung tính cho đến ngày tụ tập trước hiên Chúa tại trên trời,Chúa ôi,Chúa là đứng(đấng) đại từ đại bi,xin nguôi cơn giận,tôi là một kẻ phạm tội,xin cho tôi biết con một Chúa,và ban ơn cho tôi nhờ cậy nơi ngài,vì tôi thấy rỏ hể ai không nhờ sự công bình của ngài thì phải bị hư mất không phương cứu rồi,Chúa ôi,tôi tính Chúa là một Đức Chúa Trời đại ơn đại huệ,đả ban cho con một ngài là Chúa Jesus giáng thế để cứu chuộc cho người,tôi hết lòng tinh(tin)Chúa đả ban con một ngài để cứu chuộc những kẻ có tội khôn màng,mà con đây vẩn là đầu hết,xin Chúa thương xót chúng tôi cùng,chúng tôi mong nhờ công lao Chúa Jesus cho được cứu rổi,xin Đức Chúa Cha xót thương xá tội cho ông bà cha mẹ tôi và tôi.AMEN

CÂU HÁT:

Mấy con ôi,đạo Trời là đạo chánh,ta sửa được tật lòng,trở nên Thánh chẵng sai,

Mấy con ôi,cái đạo ta hư rồi nên bỏ,

Ta giử đạo Trời thiệt rỏ đạo xưa,

Mấy con ôi,cha nghĩ đến nợ tiêu hoang,

Cha bầm gan tím ruột,

Mấy con hãy đồng lòng huỷ tuốt nợ hoang,

HÁT THƠ THÁNH:

Khi ngài đến đây,khi ngài đến đây,thâu nộp,

Hết cả ngọc trong,ngọc lưu ly là kẻ biết ăn năn

Trung tính,Chúa Jesus đẹp lòng

HÁT LẠI: ( Sáng chói như sao hôm buổi mai.cho mủ ngài,

( Đẹp sáng hoài,như ngọc sẽ sáng đẹp mải.

Sáng trên mủ của ngài

Ngài sẽ thâu nộp,ngài sẽ thâu nộp,

Đem lên những ngọc sạch trong
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét