Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH (12 )


...Ngọc trong tình ca,ngọc sáng láng ca

Chúa Jesus đẹp lòng

Hết thảy người được phước,hết thảy người được phước

Yêu Chúa Jesus rất công(đông).

Ngài yêu bọn họ xem như ngọc bửu bối

Chúa Jesus đẹp lòng


SAU KHI CẦU NGUYỆN,HÁT MỘT BÀI GỌI LÀ HÁT MỪNG:


Tôi phải thường thương nhớ Chúa

Chúa rất nhơn hiền,không ai tiếng hiền lành như Chúa

Cho lòng bình yên

HÁT LẠI: Tôi phải thường thương nhờ cậy Chúa

Giây phút chẵng dám lìa đâu

Xin cầu Chúa ban ơn sáng sủa,tôi đến khẩn cầu


Tôi phải thường thương nhớ Chúa

Cùng ngài cầukhẩn ,sự cám giổ(dổ)không dổ được

Khi ngài ở gần ,tôi phải thường thương nhớ Chúa

Chẵng cứ vui buồn,xin Chúa mang lại ấm no

Tôi được ích luôn

Tôi phải thường thương nhớ Chúa

Chẵng cứ vui buồn,xin Chúa mang lại ấm no,

Tôi được ích luôn

Tôi phải thường thương nhớ Chúa

Giay(Vậy) biết ý Ngài,lời hứa Ngài có nhiều phước,

Được ứng nghiệm hoài,

Tôi phải thường thương nhớ Chúa,Đứng(Đấng)Thánh rất cao,

Xin được làm môn đồ Chúa cho được phước lâu.


LÚC ĐÊM KHUYA KHÔNG NGỦ,CẦU NGUYỆN BÀI NÀY


Chúa ôi,xin Chúa thương xót chúng tôi

Xin Chúa Kirisito thương xót chúng tôi,

Xin Chúa nhậm lời chúng tôi,

Xin Chúa Jesus nhậm lời chúng tôi,

Đức Chúa Cha ngự trên mấy từng trời,xin thương xót chúng tôi,

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế xin dổ chúng tôi

Chúa Kirisito là con Đức Chúa Trời,xin ban sự sáng cho chúng tôi,

Chúa Jesus là con Đức Chúa Maria,xin yêu mến chúng tôi,

Đức Chúa Jesus là nguồn cội sự bình yên,xin diều(dìu)dắt chúng tôi,

Chúa Kirisito là Chúa thật chúng tôi,xin cho chúng tôi ẩn dật nơi ngài

Chúa Jesus là mặt trời soi sáng đường công chánh,xin tha tội chúng tôi.
......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét